Obchodní podmínky

Objednávka zboží:

Zákazník vyhledáním zboží v katalogu a jeho umístěním tlačítkem vložit do košíku vytváří objednávku. Tuto odešle prodávajícímu potvrzením v košíku.

Kupní smlouva a její uzavření:

Kupující je oprávněn činit objednávky také osobně nebo telefonicky. Kupní smlouva je uzavřena odesláním objednávky nákupem přes košík nebo mailem kupujícím. Storno objednávky musí být uskutečněno osobně, mailem a nebo telefonicky.

Kupní cena a platební podmínky:

Kupní cena zboží je stanovena smlouvou uzavřenou mezi prodávajícím a kupujícím. Ceny uvedené prodávajícím budou účtovány v souladu s platnými právními předpisy. Nárok prodávajícího na zaplacení kupní ceny vzniká okamžikem dodání zboží kupujícímu.

V případě prodlení kupujícího s úhradou peněžitého závazku vůči prodávajícímu má prodávající nárok na úhradu smluvní pokuty ve výši 0,1 % dlužné částky za každý den prodlení. Sjednáním ani zaplacením smluvní pokuty nejsou dotčeny nároky prodávajícího na náhradu škody. Odstoupením od kupní smlouvy nejsou dotčeny nároky prodávajícího na zaplacení smluvní pokuty ani právo na náhradu škody vzniklé porušením smlouvy.

Cena zboží:

Prodávající u nabízeného zboží uvádí cenu včetně DPH. Úhrnná cena včetně DPH a dopravy je uvedena v nákupním košíku.

Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou spotřebitel neboli zákazník, který nekupuje zboží v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti, řídí se smluvní vztahy Občanským zákoníkem (č. 40/1964 Sb. v platném znění) a Zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb., v platném znění).

Je-li smluvní stranou podnikatel či právní subjekt, který nakupuje výrobky či služby za účelem svého podnikání, řídí se vztahy Obchodním zákoníkem, č. 513/1991 Sb., v platném znění.

Platba předem:

Prodejce Offroad obchod si vyhrazuje právo vyjímečně požadovat zálohu 10%, především při objednávce ze zahraničí, platbou osobně anebo převodem na náš účet.

Vrácení zboží:

Vrácení zaslaného zboží bez uvedení důvodu ve lhůtě do 14 dnů je možné v souladu se Zákonem 367/2000Sb (§ 53 odst. 7 OZ), platným reklamačním řádem a obchodními podmínkami.

 

GDPR informace pro zákazníky

Dodavatel jako správce osobních údajů informuje zákazníky o nakládání s osobními údaji.
Dodavatel zpracovává pouze ty osobní údaje, které mu zákazník předá a které potřebuje ke splnění zákonných povinností vyplývajících z platných právních norem týkajících se jeho podnikatelské činnosti.

Dodavatel se zavazuje zpracovávat osobní údaje v souladu s platnými právními předpisy.

Osobní údaje zákazníka budou předány:

Externímu účetnímu poradci za účelem vystavení faktury za dodané zboží / služby, zpracování účetnictví nebo daňové evidence, podání přiznání k dani z příjmů dodavatele, podáním přiznání k dani z přidané hodnoty, kontrolního a souhrnného hlášen. Poskytnuté osobní údaje mohou být dále předány v rámci prováděných kontrol příslušnému správci daně, živnostenskému úřadu a dalším inspekčním orgánům, v případě dopravy zboží budou dopravci předány ty osobní údaje zákazníka, které dopravce potřebuje k dodání zboží.

Osobní údaje zákazníka budou zpracovávány po dobu nezbytně nutnou, tak aby byly ze strany dodavatele dodrženy veškeré platné právní normy týkající se jeho podnikatelské činnosti. Po skončení povinné doby nutné k uchování osobních údajů, bude s osobními údaji naloženo dle platné právní úpravy.

Zákazník má právo na přístup k osobním údajům, jejich doplnění a opravu. Zákazník má právo na omezení zpracování osobních údajů. Zákazník má právo na výmaz osobních údajů, a to na základě své žádosti, pokud jsou splněny zákonné podmínky.

Váš tým Offroad-Obchod.cz
 

Množství:
0 ks zboží
Cena:
0,- Kč
Košík