Záruční podmínky

REKLAMAČNÍ ŘÁD
internetového obchodu Offroad-Obchod.cz
dále jen "prodávající "


Reklamační řád se sestává z následujících ustanovení

 

1. Základní ustanovení

Tento reklamační řád upravuje rozsah, podmínky a způsob uplatnění práv z odpovědnosti za vady (dále jen "reklamace") u prodaného zboží v občanskoprávních vztazích dle občanského zákoníku.

Pokud jde o reklamaci prodaného zboží, vztahuje se tento reklamační řád na prodej zboží v provozovnách prodávajícího a na prodej zboží na objednávku (dále jen "zásilkový prodej"), kde jako prodávající vystupuje tato firma nebo tato fyzicka osoba.

Reklamační řád je nedílnou součástí smlouvy o koupi zboží mezi prodávajícím a kupujícím.


Doklady o prodeji zboží

Naše firma zavedla elektronickou fakturaci.

Po objednávce zboží se vytvoří v našem účetním systému faktura, která je automaticky odeslána na Vaši mailovou adresu.

Tato faktura je platná až po převzetí zboží od přepravce.
 

2. Obsah záruky

Záruka

Prodávající odpovídá za vady, které má zboží při jeho převzetí kupujícím a za vady, které se vyskytnou na zboží po jeho převzetí kupujícím v záruční době.

Délka záruční doby

Pokud délka záruční doby není uvedena na dokladech o prodeji zboží, činí záruční doba 24 měsíců. Záruční doba začíná běžet ode dne převzetí zboží kupujícím.

Práva ze záruky

Jde-li o vadu, kterou nelze odstranit a zákazník nepožaduje výměnu produktu, má zákazník právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupit od kupní smlouvy.

Záruka se vztahuje na vady materiálu, funkční vady nebo vady vzniklé při výrobě.

Prodávající je povinen plnit své závazky vyplývající ze záruky pouze tehdy, pokud kupující není v prodlení s úhradou kupní ceny zboží.

Záruka se nevztahuje na závady zboží vzniklé po převzetí nesprávnou přepravou a nesprávným skladováním, neodborným nebo nepřiměřeným zacházením, provozem za neobvyklých podmínek, fyzickým poškozením a na závady vzniklé neodvratnou událostí (oheň, voda apod.).

Záruka se nevztahuje na opotřebení vzniklé běžným užíváním zařízení.

Záruka platí pouze pro kupujícího uvedeného v dokladech o prodeji zboží, není možno ji postoupit třetí osobě.
 

3. Odstoupení od kupní smlouvy (ZÁSILKOVÝ OBCHOD)

Obecná ustanovení dle občanského zákonu

V případě, kdy prodej zboží (resp. realizace předmětu plnění) je uskutečněn na základě smlouvy uzavřené při použití prostředků komunikace na dálku (zejména elektronický obchod na Internetu), má spotřebitel právo od smlouvy odstoupit do 14 dnů od převzetí plnění. Pouze v případě, pokud by dodavatel nepředal spotřebiteli informace, které je podle § 53 občanského zákoníku povinen předat, činí tato lhůta 3 měsíce od převzetí plnění. Jestliže jsou informace řádně předány v jejím průběhu, dochází k ukončení tříměsíční lhůty a počíná od té doby běžet lhůta čtrnáctidenní. Oznámení spotřebitele o odstoupení od smlouvy uzavřené na dálku musí být dodavateli doručeno do skončení lhůty pro odstoupení a dodavateli musí být řádně vráceno kompletní zboží (plnění) v původním stavu se všemi doklady a dokumentací, které byly spotřebiteli dodány. Spotřebitel vrací zboží na adresu dodavatele. Důsledkem odstoupení je povinnost stran vrátit si vše, co podle smlouvy dostaly. Přímé náklady na vrácení zboží nese spotřebitel. Po odstoupení a řádném vrácení zboží spotřebitelem je dodavatel povinen bez zbytečného odkladu vrátit spotřebiteli částku za zboží zaplacenou. Smlouvu uzavřenou na dálku se spotřebitelem lze zrušit jen za podmínek stanovených občanským zákoníkem (§ 49, § 517 odst.1, § 597, § 623, § 679).
Podmínky pro odstoupení od smlouvy

Rozhodne-li se zákazník pro odstoupení od smlouvy v zákonné lhůtě, musí dodržet níže uvedené podmínky:

Zákazník kontaktuje prodávajícího s žádostí o odstoupení od kupní smlouvy. Uvede informace o číslu objednávky nebo faktury, data nákupu a čísla účtu nebo adresy pro vrácení peněz.
Zákazník zboží zašle zpět na adresu uvedenou na prodejních dokladech a to za následujících podmínek:
zboží nesmí být použité
zboží musí být nepoškozené
zboží musí být kompletní
musí být přiložen danový doklad ( ofocená faktura z mailu )

 

Zákazník zboží posílá doporučeně a pojištěné, prodávající neručí za jeho případnou ztrátu na cestě. Zboží nesmí být zasláno na dobírku. Takováto zásilka nebude převzata.

 

Při splnění všech výše uvedených podmínek pro vrácení zboží, prodávající peníze za zboží převodem na účet zákazníka a to nejpozději do 30 pracovních dnů po fyzickém obdržení zboží.

Vrácená částka se bude rovnat rozdílu kupní ceny a nákladů, které prodejce vynaložil v souvislosti s dodáním zboží zákazníkovi (např. přepravné apod.).

V případě nesplnění některé z výše uvedených podmínek, bude zákazník kontaktován prodávajícím za účelem dohodnutí podmínek odstoupení od smlouvy . Nedojde-li k vzájemně přijatelné dohodě se zákazníkem, nebude požadavek na odstoupení od spotřebitelské smlouvy akceptován a zboží bude vráceno na náklady odesílajícího zpět.
 

4. Místo a způsob uplatnění reklamace

Reklamační místo

V případě výskytu vady zboží v záruční době je místem pro uplatnění reklamace provozovna prodávajícího.

Při uplatňování záruky v provozovně dodavatele je zákazník povinen se řídit pokyny v kapitole Způsob uplatnění reklamace

Při uplatnění reklamace je nutno předložit doklady o prodeji. Dále je nutno předložit reklamované zboží, které je kompletní. Kupující je povinen uvést o jakou vadu jde a jak se vada projevuje.
 

5. Zánik záruky

Práva z odpovědnosti za vady zboží zaniknou, nebyla-li uplatněna ve stanovené záruční době, nebo nebyly-li dodrženy podmínky stanovené tímto reklamačním řádem.


6. Závěrečná ustanovení

Pokud z kupní smlouvy vyplývá jiný způsob uplatnění reklamace nebo jiný obsah záruky, má tato odchylná úprava přednost před ustanovením tohoto reklamačního řádu.

Tento reklamační řád nabývá účinnosti dnem vyhlášení, tj. 1.10.2007, a je k dispozici na provozovnách prodávajícího.

Tento reklamační řád ruší všechny předchozí ustanovení o vyřizování spotřebitelských reklamací a záruce s platností od 1.10.2007

Prodávající si vyhrazuje právo změny tohoto reklamačního řádu bez předchozího upozornění.
 

Množství:
0 ks zboží
Cena:
0,- Kč
Košík